Logo Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11796
W sumie: 35755

News

News zdjęcie id 1003

Odpowiedzi z dnia 11.08.2020r. na pytania wykonawców do przetargu na " Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych"

11.08.2020

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1

 

                Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Kiełczygłów prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadaniaZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH’’ przesyła niniejszym pismem treść zapytań, które mailem w dniu 10.08.2020 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia, nr ogłoszenia 570690-N-2020.

Pytanie 1 – Załącznik nr 5.1 do SIWZ (Pełnomocnictwo)

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź na pytanie 1-

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD zgodnego z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ.

Pytanie 2 – Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), Załącznik nr 5.1 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający oczekuje uwzględnienia (zamieszczania) na wystawianych fakturach VAT dokumentujących sprzedaż energii elektrycznej pola „Odbiorca”?

Wyjaśniamy przy tym, że przepisy art. 106 e Ustawy z dnia 11 marca 2014r. o podatku od towarów i usług nie obligują Wykonawcy (Sprzedawcy energii elektrycznej oraz Podatnika na wystawianej fakturze VAT) do wprowadzenia na fakturach, niezależnie od wymaganych danych Nabywcy, dodatkowo nazwy i danych adresowych jednostki organizacyjnej ze wskazaniem na fakturze, że jest to ”Odbiorca”.

Z uwagi na powyższe zostało przyjęte, że adres korespondencyjny, adresat, odbiorca są na fakturze tożsame. Równocześnie informujemy, iż dane Odbiorcy faktury VAT prezentowane będą w polu „adres do korespondencji“. Czy Zamawiający dopuszcza taką formę prezentowania danych Odbiorcy na wystawianych fakturach VAT?

Równocześnie Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 2-

Pełnomocnik zamawiającego informuje, że zaproponowane rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Pytanie 3 – Pkt XV, ppkt 2 SIWZ (Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), pkt 10 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz Oferty)

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentów jednostronnie podpisanych umów do Wykonawcy?

Czy każdy z Odbiorców zawrze oddzielną umowę sprzedaży (w sumie zostałoby zawartych 5 umów – 5 odbiorców) czy też zostaną zawarte dwie umowy sprzedaży (z Gminą Kiełczygłów oraz SPZPOZ w Kiełczygłowie)?

Czy przygotowanie dokumentów umów będzie obowiązkiem wyłonionego w postępowaniu przetargowymi Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 3-

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentów jednostronnie podpisanych umów do Wykonawcy

Każdy z Odbiorców zawrze oddzielną umowę sprzedaży.

Dokumenty umów przygotuje Pełnomocnik Zamawiającego.

Pytanie 4 – § 2 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ (Projekt umowy)

Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się
z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisu.

Odpowiedź na pytanie 4-

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że zapis § 2 ust. 2 wzoru Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 5 – § 2 ust. 6 pkt a) Załącznika nr 5 do SIWZ (Projekt umowy)

Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

Odpowiedź na pytanie 5-

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisów § 2 ust. 6 a) Załącznika nr 5 do SIWZ („Projekt umowy”)

Pytanie 6 – § 6 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ (Projekt umowy)

Wykonawca zwraca się z prośbą o dostosowanie zapisów § 6 ust. 1 Projektu umowy dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego do zapisów § 6 ust. 2 Projektu umowy mówiących o tym, iż wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub danych pomiarowo-rozliczeniowych.

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE).  Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń (również w przypadku wystawienia korekty faktury na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze bądź odczycie danych pomiarowo-rozliczeniowych) dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD w okresach wskazanych przez OSD?

Odpowiedź na pytanie 6-

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który ma obowiązek przekazać je Sprzedawcy. W związku z powyższym Sprzedawca wystawia fakturę na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych otrzymanych od OSD.

Pytanie 7 – § 6 ust. 9 Załącznika nr 5 do SIWZ (Projekt umowy)

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę. Wykonawca nie ma możliwości automatycznego przedłużenia terminu płatności faktury. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do następującej treści:

„W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie na pisemny wniosek Odbiorcy przedłużony o czas opóźnienia. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 23 dni od terminu płatności ciąży na Odbiorcy.”

Odpowiedź na pytanie 7-

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu do  Załącznika nr 5 do SIWZ - Projekt umowy. Zapisy pozostaje bez zmian.

Pytanie 8 – Pkt XVII, ppkt 4 SIWZ (Istotne dla Stron Postanowienia Umowy, które ...), § 5 ust. 3 Załącznika nr 5 do SIWZ („Projekt umowy”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu mówiącego o ewentualnej zmianie ceny jednostkowej netto i brutto, tj. uwzględnienie zapisu o treści:

„a) cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,

b) cena jednostkowa brutto ulegnie zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.“.

Odpowiedź na pytanie 8-

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

Pytanie 9 – § 10 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ (Projekt umowy)

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może dokonać cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jedynie na inny podmiot objęty postępowaniem przetargowym. Punkty należące do nieujętych w postępowaniu przetargowym jednostek będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 9-

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapisy §10 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 10 – § 6 ust. 1-6 Załącznika nr 5 do SIWZ (Projekt umowy)

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)?

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści:

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD w przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w § 5 ust. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
z układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych udostępnionych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, powiększone o podatek VAT.

2. Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobraną energię w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub danych pomiarowo - rozliczeniowych, udostępnianych Wykonawcy przez OSD.

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Strony są zobowiązane do przekazania środków finansowych należnych za energię elektryczną na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy przez OSD.

4. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktury jest:

A. wielkość błędu odczytu lub wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego

B. jeżeli określenie wielkości błędu, o którym mowa w lit. A, nie jest możliwe, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby (obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzieloną przez liczbę dni tego okresu rozliczeniowego), pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury.

5. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.

6. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

Odpowiedź na pytanie 10-

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanej modyfikacji  Załącznika nr 5 do SIWZ - Projekt umowy. Zapisy pozostaje bez zmian.

 

/-/ Ewa Pacek

      Pełnomocnik Zamawiającego

 

Wójt gminy zaprasza

Mariusz Mielczarek

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
tel./fax: 43 842 50 28
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
Czas pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek - 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.