Logo Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 20109
W sumie: 115459

News

News zdjęcie id 1726

ogłoszenie na stanowisko asystenta rodziny w GOPSie Kiełczygłów

03.04.2024

 

 

 

 

 

Kiełczygłów, dn. 03 kwietnia 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie-

ogłoszenie na stanowisko asystenta rodziny

(do niniejszego ogłoszenia nie stosuje się art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych)

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie zatrudni asystenta rodziny

I. Wymiar czasu pracy: ½ etatu

II. Rodzaj umowy: umowa o pracę

III. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która

a) posiada:

• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608);

b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

c) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) posiada obywatelstwo polskie;

f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

g) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań na stanowisku asystenta rodziny.

2. Wymagania dodatkowe:

• znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przepisów o ochronie danych osobowych,

• umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,

• wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

• samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

• umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

• nieposzlakowana opinia,

• umiejętność pracy w grupie,

• prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

• wspieranie aktywności społecznej rodzin;

• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

• motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

• udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

• sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,

• realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

V. Informacje o warunkach zatrudnienia na danym stanowisku

1. Rodzaj zatrudnienia- umowa o pracę na ½ etatu.

2. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, również w godzinach popołudniowych.

3. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

4. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

5. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

6. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji:

pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.

VI. Wymagane dokumenty:

1. CV;

2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w GOPS);

3. Kserokopie¹ dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;

4. Oświadczenia kandydata :

• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

• Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;

• Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;

• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

• Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

• Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ;

6. Klauzula RODO (druk w GOPS).

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać listownie lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów do dnia 30 kwietnia 2024r. w godzinach pracy Ośrodka , tj. 7.00-15.00 z dopiskiem: ogłoszenie na stanowisko asystenta rodziny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kierownik GOPS Kiełczygłów

(-) Sylwia Wilk

 

Wójt gminy zaprasza

Mariusz Mielczarek

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
tel./fax: 43 842 50 28
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
Czas pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek - 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.