Logo Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 13920
W sumie: 133294

Opłaty, czynsze, podatki

 

http://bip.kielczyglow.pl/index.php?id=14

Numer Konta bankowego na które można opłacać podatek :

Bank Spółdzielczy Rusiec Oddział Kiełczygłów Nr konta 18 9264 0009 0010 0003 2000 0150

Opłaty lokalne

Opłaty lokalne 

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XXII/142/2005 z dnia 29 listopada 2005r. uchwala, co następuje :Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006r. : 1) od budynków mieszkaniowych lub ich części : - od 1m² powierzchni użytkowej – 0,28zł. 2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej : - od 1m² powierzchni użytkowej – 14,20zł. 3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym : - od 1m² powierzchni użytkowej - 5,00zł. 4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych : - od 1m² powierzchni użytkowej - 3,50zł. 5) od pozostałych budynków lub ich części : - od 1m² powierzchni użytkowej – 5,70zł 6) od budowli – 2% ich wartości, 7) od 1m² powierzchni gruntów : a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1m² powierzchni użytkowej – 0,65zł b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha pow. – 1,90zł c) pozostałych – 0,30zł Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XXII/144/2005 z dnia 29 listopada 2005r. uchwala, co następuje : Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od posiadania psów : 1) rolnicy – od trzeciego psa i każdego następnego – 30zł 2) pozostali mieszkańcy : a) zwolnieni są z rocznej opłaty od posiadania jednego psa, b) od drugiego psa i każdego następnego – 30zł 


 
Podatek od środków transportu 

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XXII/145/2005 z dnia 29 listopada 2005r. uchwala, co następuje :Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 : 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej : a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 570zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 950zł c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.150zł 2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, które mają : - dwie osie jezdne, - trzy osie jezdne, - cztery i więcej osi jezdnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 2.200zł 3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu jezdnego : a) od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1.450zł 4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : a) od 12 ton do 36 ton włącznie, które mają : - dwie osie jezdne, - trzy osie jezdne, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 1.830zł b) powyżej 36 ton, które mają : - dwie osie jezdne, - trzy osie jezdne, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 2.400zł 5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 950zł 6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą : a) od 12 ton do 36 ton włącznie, które posiadają : - jedną oś jezdną, - dwie osie jezdne, - trzy osie jezdne, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.350zł b) powyżej 36 ton, które posiadają : - jedną oś jezdną, - dwie osie jezdne, - trzy osie jezdne, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.750zł 7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia : a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.100zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.300zł 
 
PODATEK NA ROK 2007 
 
Podatek od nieruchomości 


Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr II/6/2006 z dnia 06 grudnia 2006r. uchwala, co następuje :

Roczne stawki podatku od nieruchomości.
1.Od gruntów:
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni - 0,68 zł
b)pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 1,90 zł
c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni – 0,32 zł 

2.Od budynków lub ich części:
a)mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,29 zł 
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej - 14,30 zł 
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej - 5,50 zł 
d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej - 3,60 zł 
e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej - 5,90 zł 

3.Od budowli - 2% ich wartości  

 
Podatek od nieruchomości - zwolnienia 

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr II/7/2006 z dnia 06 grudnia 2006r. uchwala, co następuje :

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1.Grunty, budynki i budowle służące do przesyłania i uzdatniania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, a służące zbiorowemu zaspokajaniu potrzeb bytowych ludności,
2.Grunty, budynki i budowle wykorzystywane przez jednostki straży pożarnych z wyłączeniem gruntów i budynków lub części budynków wykorzystywanych bądź związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 
Podatek od posiadania psów 

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2006 z dnia 06 grudnia 2006r. uchwala, co następuje :

1.Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 30,00 zł od jednego psa.
2.Zwalnia się pobór podatku od posiadania psów z tytułu posiadania jednego psa służącego do pilnowania gospodarstwa domowego.

 
Podatek w sprawie opłat targowej 

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr II/9/2006 z dnia 06 grudnia 2006r. uchwala, co następuje :

1. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach wynosi - 10 zł.
2. Opłata targowa pobierana jest przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. Na pobraną opłatę pracownik wydaje pokwitowanie stanowiące dowód pobrania opłaty. Pokwitowanie należy zachować do kontroli.

 
Podatek od środków tarnsportowych 

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr II/10/2006 z dnia 06 grudnia 2006r. uchwala, co następuje :


1.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - stawka podatku - 580,00 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - stawka podatku - 970,00 zł, powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - stawka podatku - 1 170,00 zł


2.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

Dopuszczalna masa całkowita 12 ton i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - dwie osie - 2 220,00 zł, - trzy osie - 2 220,00 zł, - cztery osie i więcej - 2 220,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita 12 ton i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - dwie osie - 2 220,00 zł, - trzy osie - 2 220,00 zł, - cztery osie i więcej - 2 220,00 zł. 


3.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita od 3,5 tony i poniżej 12 ton - stawka podatku - 1 470,00 zł


4.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - dwie osie - 1 850,00 zł, - trzy osie - 1 850,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - dwie osie - 2 420,00 zł, - trzy osie - 2 420,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - dwie osie - 1 850,00 zł, - trzy osie - 1 850,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - dwie osie - 2 420,00 zł, - trzy osie - 2 420,00 zł.


5.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


Dopuszczalna masa całkowita od 7 tony i poniżej 12 ton - stawka podatku - 970,00 zł


6.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - jedna oś - 1 370,00 zł, - dwie osie - 1 370,00 zł, - trzy osie - 1 370,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - jedna oś - 1 770,00 zł, - dwie osie - 1 770,00 zł, - trzy osie - 1 770,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - jedna oś - 1 370,00 zł, - dwie osie - 1 370,00 zł, - trzy osie - 1 370,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - jedna oś - 1 770,00 zł, - dwie osie - 1 770,00 zł, - trzy osie - 1 770,00 zł.


7.Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


Liczba miejsc do siedzenia - mniej niż 30 miejsc - stawka podatku - 1 120,00 zł
Liczba miejsc do siedzenia - 30 miejsc lub więcej - stawka podatku - 1 320,00 zł

 
PODATEK NA ROK 2008
 
Podatek od nieruchomości

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr VIII/39/2007 z dnia 16 listopada 2007r. uchwala co następuje:

Roczne stawki podatku od nieruchomości.

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni - 0,69 zł
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 1,95 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni – 0,33 zł

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,29 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej - 14,30 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej - 5,55 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej - 3,65 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej - 5,95 zł

3. Od budowli - 2% ich wartości
 
Podatek od niruchomości - zwolenia

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr VIII/39/2007 z dnia 16 listopada 2007r. uchwala co następuje:

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki i budowle służące do przesyłania i uzdatniania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, a służące zbiorowemu zaspokajaniu potrzeb bytowych ludności, 

2. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane przez jednostki straży pożarnych z wyłączeniem gruntów i budynków lub części budynków wykorzystywanych bądź związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Podatek w sprawie opłat targowej

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr VIII/39/2007 z dnia 16 listopada 2007r. uchwala co następuje:

1. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach wynosi - 10 zł.

2. Opłata targowa pobierana jest przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. Na pobraną opłatę pracownik wydaje pokwitowanie stanowiące dowód pobrania opłaty. Pokwitowanie należy zachować do kontroli.
 
Podatek od środków tarnsportowych

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr VIII/39/2007 z dnia 16 listopada 2007r. uchwala co następuje:


1.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - stawka podatku - 590,00 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - stawka podatku - 980,00 zł, powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - stawka podatku - 1 180,00 zł


2.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

Dopuszczalna masa całkowita 12 ton i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - dwie osie - 2 230,00 zł, - trzy osie - 2 230,00 zł, - cztery osie i więcej - 2 230,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita 12 ton i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - dwie osie - 2 230,00 zł, - trzy osie - 2 230,00 zł, - cztery osie i więcej - 2 230,00 zł.


3.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita od 3,5 tony i poniżej 12 ton - stawka podatku - 1 480,00 zł


4.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - dwie osie - 1 860,00 zł, - trzy osie - 1 860,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - dwie osie - 2 430,00 zł, - trzy osie - 2 430,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - dwie osie - 1 860,00 zł, - trzy osie - 1 860,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - dwie osie - 2 430,00 zł, - trzy osie - 2 430,00 zł.


5.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita od 7 tony i poniżej 12 ton - stawka podatku - 980,00 zł


6.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - jedna oś - 1 380,00 zł, - dwie osie - 1 380,00 zł, - trzy osie - 1 380,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - jedna oś - 1 780,00 zł, - dwie osie - 1 780,00 zł, - trzy osie - 1 780,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - jedna oś - 1 380,00 zł, - dwie osie - 1 380,00 zł, - trzy osie - 1 380,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - jedna oś - 1 780,00 zł, - dwie osie - 1 780,00 zł, - trzy osie - 1 780,00 zł.


7.Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc do siedzenia - mniej niż 30 miejsc - stawka podatku - 1 130,00 zł
Liczba miejsc do siedzenia - 30 miejsc lub więcej - stawka podatku - 1 330,00 zł
 

 


PODATEK NA ROK 2009

Podatek od nieruchomości Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XV/83/2008 z dnia  28 października 2008 r.uchwala co następuje: 

 

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 

0,70 zł

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha

powierzchni – 

1,95 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni – 

0,33 zł

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 

0,30 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni

użytkowej - 

14,40 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 

5,55 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 

3,65 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 

5,95 zł

3. Od budowli - 

2% ich wartości

Podatek od nieruchomości - zwolenia Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XV/84/2008 z dnia 28 października 2008 r. uchwala co następuje:

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki i budowle służące do przesyłania i uzdatniania wody oraz odprowadzania i

oczyszczania ścieków, a służące zbiorowemu zaspokajaniu potrzeb bytowych ludności,

2. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane przez jednostki straży pożarnych z wyłączeniem

gruntów i budynków lub części budynków wykorzystywanych bądź związanych z

prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 3

Traci moc uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 16 listopada

2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od podatku należnego od dnia 1 stycznia

2009 roku.

Podatek w sprawie opłaty targowej

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XV/85/2008 z dnia 28 października 2008r. uchwala co następuje:

§ 1

Dzienna stawka opłaty targowej pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz

jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na

targowiskach wynosi - 

10 zł.

§ 2

Opłata targowa pobierana jest przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy

bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. Na pobraną opłatę pracownik wydaje

pokwitowanie stanowiące dowód pobrania opłaty. Pokwitowanie należy zachować do kontroli.

§ 3

 

2007 r. w sprawie opłaty targowej.

Traci moc Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 16 listopada

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku

Podatek od środków tarnsportowych Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XXII/133/2009 z dnia 29 paździrnik 2009 r. uchwala co następuje:

 

 

 

 

 

Roczne stawki podatku od nieruchomości

 

PODATEK NA ROK 2010

Podatek od nieruchomości Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XXII/134/2009 z dnia  29 października 2009 r.uchwala co następuje: 

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości.

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,72 zł,

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha

powierzchni - 2,00 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,35 zł.

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,31 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni

użytkowej - 14,50 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,60 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,70 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej -

zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,70 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,00 zł.

3) Od budowli - 2% ich wartości.


Podatek od niruchomości - zwolenia Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XXII/135/2009 z dnia 29 października 2009 r. uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki i budowle służące do przesyłania i uzdatniania wody oraz

odprowadzania i oczyszczania ścieków, a służące zbiorowemu zaspokajaniu potrzeb bytowych

ludności.

2. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane przez jednostki straży pożarnych

z wyłączeniem gruntów i budynków lub części budynków wykorzystywanych bądź związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

1. Środki transportowe wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem

określonych w art. 8 pkt 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Środki transportowe służące do wykonywania zadań gminy za wyjątkiem określonych

w art 8 pkt 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/84/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października

2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od podatku należnego od dnia

1 stycznia 2010 roku.

 

 


Podatek od środków tarnsportowych Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XXII/133/2009 z dnia 29 pażdziernika 2009 r. uchwala co następuje: 

 

1.    Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

 

 

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

Stawka podatku

 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

 

500,00 zł

 

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

 

850,00 zł

 

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

 

1 020,00 zł

 

 

 

 

2.    Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

 

 

 

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

Stawka podatku w zależności od rodzaju zwieszenia i liczby osi jezdnych

 

 

 

 

 

 

 

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

 

 

 

 

 

dwie osie

 

trzy osie

 

cztery osie i więcej

 

dwie osie

 

trzy osie

 

cztery osie i więcej

 

12 ton i poniżej 29 ton   

 

1 900,00 zł

 

1 900,00 zł

 

1 900,00 zł

 

1 900,00 zł

 

1 900,00 zł

 

1 900,00 zł

 

29 ton i więcej

 

1900,00 zł

 

1 900,00 zł

 

1 900,00 zł

 

1 900,00 zł

 

1 900,00 zł

 

2 479,97 zł

 

 

                                                                                  

 

3.    Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

 

 

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

Stawka podatku

 

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

 

1 350,00 zł

 

 

 

 

 

4.    Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

 

 

 

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

Stawka podatku w zależności od rodzaju zwieszenia i liczby osi jezdnych

 

 

 

 

 

 

 

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

 

 

 

 

 

dwie osie

 

trzy osie

 

dwie osie

 

trzy osie

 

od 12 ton i poniżej 31 ton 

 

1 600,00 zł

 

1 600,00 zł

 

1 600,00 zł

 

1 742,06 zł

 

od 31 ton do 36 ton włącznie 

 

1 600,00 zł

 

1 600,00 zł

 

1 959,23 zł

 

1 742,06 zł

 

powyżej 36 ton i poniżej 40 ton

 

1 850,00 zł

 

1 850,00 zł

 

2 200,00 zł

 

2 200,00 zł

 

40 ton i więcej

 

1 850,00 zł

 

1 850,00 zł

 

2 200,00 zł

 

2 576,88 zł

 

 

 

 

5.    Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

 

 

 

 

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

Stawka podatku

 

od 7 tony i poniżej 12 ton

 

850,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

 

 

 

 

Dopuszczalna masa całkowita

 

Stawka podatku w zależności od rodzaju zwieszenia i liczby osi jezdnych

 

 

 

 

 

 

 

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

 

 

 

 

 

jedna oś

 

dwie osie

 

trzy osie

 

jedna oś

 

dwie osie

 

trzy osie

 

od 12 ton do 36 ton włącznie  

 

1 250,00 zł

 

1 250,00 zł

 

1 250,00 zł

 

1 250,00 zł

 

1 305,39 zł

 

1 250,00 zł

 

powyżej 36 ton 

 

1 550,00 zł

 

1 550,00 zł

 

1 550,00 zł

 

1 550,00 zł

 

1 718,71 zł

 

1 550,00 zł

 

 

 

 

 

7.    Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

 

 

 

 

Liczba miejsc do siedzenia

 

Stawka podatku

 

mniej niż 30 miejsc

 

1 000,00 zł

 

30 miejsc lub więcej

 

1 200,00 zł

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Mariusz Mielczarek

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
tel./fax: 43 842 50 28
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
Czas pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek - 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.