Logo Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11608
W sumie: 80852

News

News zdjęcie id 1623

Raport o stanie Gminy Kiełczygłów za rok 2022

26.05.2023

 

 

 

 

 

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572):

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

3. Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Rada Gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy Radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10. W przypadku nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kiełczygłów za rok 2022 oraz treść raportu dostępne są pod poniższym linkiem:

- Zarządzenie Wojta Gminy Kiełczygłow z dnia 26 maja 2023 r. ws. przedstawienia raportu o stanie gminy Kiełczygłow za rok 2022.pdf

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Kiełczygłów za rok 2022 na sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców, do Przewodniczącego Rady Gminy Kiełczygłów najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

Informacja o dacie i godzinie sesji, na której rozpatrywany będzie raport o stanie Gminy Kiełczygłów za rok 2022 podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest pod poniższym linkiem, a także w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie:

- formularz zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Kiełczygłow za rok 2022.docx

- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx

Wójt gminy zaprasza

Mariusz Mielczarek

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
tel./fax: 43 842 50 28
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
Czas pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek - 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.