Logo Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11762
W sumie: 81006

News

News zdjęcie id 507

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

30.03.2018

 

 

 

 

 

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm. ), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.

Nowe Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej. Podstawą prawną  opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie, z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji, przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznej czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww.  usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznej czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Obowiązek ustalania opłaty o której mowa powyżej został nałożony ustawą na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Wpływy z tytułu opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a tylko w 10% budżetu gminy ( za obsługę).

Wójt, w formie informacji, przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502) wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok ;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30 % odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł na 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 za 1 m2 na 1 rok.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nieruchomością są:

- graniczące ze sobą działki gruntu, stanowiące własność tego samego podmiotu lub pojedyncze działki gruntu gdy nie graniczą z innymi działkami tego samego podmiotu w sytuacji gdy dla działek tych nie jest prowadzona księga wieczysta  albo

-  wszystkie działki objęte jedną księgą wieczystą.

W przypadku  gdy działki objęte są oddzielnymi księgami wieczystymi stanowią odrębne nieruchomości. A więc obowiązuje reguła ,,jedna księga-jedna nieruchomość”.

W związku z powyższym władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, zabudowaną powyżej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznej czynnej oraz o ewentualnych  urządzeniach do retencjonowania wody, w które wyposażona jest nieruchomość, do Urzędu Gminy w Kiełczygłowie w nieprzekraczalnym terminie do 06.04.2018r., dostarczając wypełnione oświadczenie załączone do niniejszego pisma.

W przypadkach gdy nieruchomość wyposażona jest w urządzenia do retencjonowania wód opadowych i roztopowych należy przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie tych urządzeń np. pozwolenie wodno prawne.

Oświadczenie dostępne jest również na stronie Gminy Kiełczygłów jak również w Urzędzie Gminy, pokój numer 12.

Retencja_oświadczenie.doc

Wójt gminy zaprasza

Mariusz Mielczarek

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
tel./fax: 43 842 50 28
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
Czas pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek - 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.